നീന്തലിൽ കാണാം; മക് ഗ്രിഗറിന് വെല്ലുവിളിയുമായി ഫെൽപ്‌സ്

കോണർ മക് ഗ്രിഗറിന് (Conor McGregor) വെല്ലുവിളിയുമായി മൈക്കൽ ഫെൽപ്‌സ് (phelps). അൾട്ടിമേറ്റ് ഫൈറ്റിങ് ചാമ്പ്യൻഷിപ് (UFC) ജേതാവായ കോണർ മക് ഗ്രിഗറിനെ…