ഭൂമിയിലെ സൂക്ഷ്മാണുക്കളുടെ പാലായനം തടയാൻ നാസ

വാഷിംഗ്‌ടൺ: പ്ലാനെറ്ററി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസർ എന്ന തസ്തിക സൃഷ്‌ടിച്ച് നാസ (NASA) ഈ പദവിയിൽ നിയമനം നടത്താനുദ്ദേശിക്കുന്നു. അന്യഗ്രഹ ജീവനുകൾക്കെതിരെ പ്രതിരോധിച്ച് അണുബാധ…