കടൽ ജീവികൾ കഴിയ്ക്കുന്നതെന്ത്? അറിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞെട്ടും   

പ്രകൃതിയുടെ വൈരുദ്ധ്യാത്മകത എന്ന തന്റെ പ്രസിദ്ധമായ കൃതിയിലൂടെ ഫ്രഡറിക് ഏംഗൽസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന ഒരു വസ്തുതയുണ്ട്. മനുഷ്യൻ / പ്രകൃതി  വേറിട്ട രണ്ട് അസ്തിത്വങ്ങളല്ല….