മരണശേഷം സംഭവിക്കുന്നതെന്ത്? പുനർജ്ജീവിച്ചവരുടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ

ജീവിതത്തിൽ അനിവാര്യമായ ഒരു അപ്രിയ സത്യമാണ് മരണം ( death ). ആ യാഥാർഥ്യത്തിൽ നിന്ന് ആർക്കും ഒഴിഞ്ഞുമാറുവാൻ സാധിക്കില്ല. നാം കണ്ടറിഞ്ഞു…