സ്വാശ്രയ മെഡിക്കല്‍: മെറിറ്റ‌് സീറ്റിലെ നിർദ്ധനരുടെ ഫീസ‌് സര്‍ക്കാര്‍ വഹിക്കും

തിരുവനന്തപുരം: സ്വാശ്രയ മെഡിക്കല്‍ കോളേജുകളിൽ മെറിറ്റ‌് സീറ്റുകളിൽ ( private merit seats ) പ്രവേശനം ലഭിച്ച നിർദ്ധന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത. കേരളത്തിലെ…