പേരിൽ പലതുണ്ട് കാര്യമെന്ന് മലയാള സിനിമ  

ഒരു പേരിലെന്തിരിക്കുന്നു? ചോദ്യം മലയാള സിനിമയോടാണെങ്കിൽ, പേരിലാണ് പലതുമിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഉത്തരം. പേരു കൊണ്ട് മാത്രം പിടിച്ചു നിന്നതും, പേര് കാരണം അർഹിച്ച…