ചൈനീസ് ചക്രവർത്തിയുടെ അത്യപൂർവ്വ കളിമൺ പാത്രം ലേലത്തിൽ പോയത് വൻ തുകയ്ക്ക്

പാരീസ്: കണ്ടാലോ വെറുമൊരു കളിമൺ പാത്രം; എന്നാൽ വിറ്റു പോയതോ ഉയർന്ന തുകയ്ക്കും. ചൈനീസ് ചക്രവർത്തിയുടെ ( Chinese emperor ) അത്യപൂർവ്വമായ കളിമൺ പാനീയ…