എലിപ്പനിക്കെതിരേ ജാഗ്രതാ നിർദേശം; പ്രതിരോധ കർമ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി 

തിരുവനന്തപുരം: ജില്ലയിൽ എലിപ്പനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടം കർശന പ്രതിരോധ കർമ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു. ജില്ലാ വ്യാപകമായി വാർഡ് തലത്തിൽ…