ഓണ പ്രാർത്ഥന

“കെ ഡി, പൂ പറിക്കാൻ വര്ണ് ണ്ടെങ്കിൽ  വേഗം എണീറ്റോ. ഞങ്ങളിപ്പോ എറങ്ങും.” മിക്കവാറും രഘുവേട്ടനാണ് ദൂതുമായി എത്താറ്. ഏതു ഗാഢനിദ്രയിലും ആ…