ആത്മഹത്യകള്‍ തടയാൻ യുഎസ്ടി ഗ്ലോബൽ സാങ്കേതികത്വം

തിരുവനന്തപുരം: വ്യക്തിപരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ കൊണ്ടും മാനസിക പ്രയാസങ്ങള്‍ കൊണ്ടും പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ അനുഭവിക്കുന്നവരും ആത്മഹത്യാ പ്രവണത കാണിക്കുന്നവരുമായ ആളുകളെ അതില്‍ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കുക എന്ന…