പത്മാ ജംഗ്ഷനിലെ അപകടം: രക്ഷകയായി വഴിയാത്രക്കാരി

കൊച്ചി: കേരളത്തിന്റെ പ്രമുഖ വാണിജ്യ നഗരമായ കൊച്ചിയിലെ പത്മാ ജംഗ്ഷനിൽ ( Padma Junction ) നടന്ന അപകട വേളയിൽ മലയാളി സമൂഹം വെറും…