താരങ്ങൾ ആരാധകർക്കരിലെത്തിയ അസുലഭ നിമിഷങ്ങൾ

അരികിലേക്കോടി വന്ന ആരാധകനെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആട്ടിയകറ്റുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ താരത്തിന് സഹിച്ചില്ല. ഓടിച്ചു വിട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനെക്കൊണ്ട് തന്നെ അവനെ തിരികെ വിളിപ്പിച്ചു. ശേഷം…