രാജഗിരി എസ്റ്റേറ്റ് ഫയലുകളില്‍ ഗുരുതര ക്രമക്കേടുകൾ

പത്തനംതിട്ട: രാജഗിരി എസ്റ്റേറ്റിലെ (Rajagiri estate) ഭൂമി കച്ചവടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നതായി കണ്ടെത്തി. അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി റവന്യൂ സംഘം കണ്ടെടുത്ത ഫയലുകളില്‍…