പ്രകൃതിയെ അടുത്തറിയാൻ കോപ്പൻഹേഗനിലെ ശിൽപ്പ ശ്രേണി

കോപ്പൻഹേഗൻ: മനുഷ്യരെ പ്രകൃതിയിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് ഡെൻമാർക്ക്‌ ചിത്രകാരനും, കലാശിൽപ്പ സംവിധായകനുമായ തോമസ് ഡാംബോ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ‘വൈവിധ്യമാർന്ന കലാസൃഷ്ടികളിലൂടെ സന്ദർശകരെ ആകർഷിക്കുക’ എന്ന…