യുഎസ്ടിയുടെ പുതിയ കേന്ദ്രം മലേഷ്യയിലെ പെനാങില്‍

തിരുവനന്തപുരം: യുഎസ്ടി ( ust ) ഗ്ലോബല്‍ മലേഷ്യയിലെ പെനാങില്‍ പുതിയ കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചു. പെനാങില്‍ യുഎസ്ടി ഗ്ലോബലിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കേന്ദ്രമാണിത്. അടുത്ത…