ആകർഷണീയമായ പെരുമാറ്റം; നല്ല ഉറക്കവും അത്യാവശ്യം

മറ്റുള്ളവർക്ക് മുന്നിൽ ഒരാൾ ആകർഷണീയമായി പെരുമാറുന്നതിൽ പല ഘടകങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കാറുണ്ട്. ചുറുചുറുക്കുള്ള പെരുമാറ്റം ഏവരെയും ആകർഷിക്കും. ഈ വിഷയത്തിൽ ഉറക്കത്തിന്റെ പങ്ക് സുപ്രധാനമാണെന്നാണ്…