സൗര പദ്ധതിയില്‍ 200 മെഗാവാട്ട് സൌരോര്‍ജ്ജ ഉല്‍പ്പാദനത്തിനായി ടെണ്ടര്‍ നടപടികള്‍ 

തിരുവനന്തപുരം:  ഊര്‍ജ്ജകേരളാ മിഷന്റെ ഭാഗമായുള്ള സൌര  പദ്ധതി പ്രകാരം ഭൂതലസൌരോര്‍ജ്ജ പദ്ധതികളിലൂടെ 200 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ട്  ഇന്ന് നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍…