ഡ്യൂവൽ ക്യാമറ സവിശേഷതയുമായി സോണി എക്സ്പീരിയ XZ3

സോണി ( Sony ) എക്സ്പീരിയ XZ3 -യുടെ സവിശേഷതകളെ പറ്റി സ്മാർട്ട് ഫോൺ ലോകത്ത് നേരത്തെ തന്നെ നിരവധി വാർത്തകൾ പരന്നിരുന്നു….