ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ പിഞ്ചുകുഞ്ഞിന്റെ രക്ഷകനായി

തിരുവനന്തപുരം: സ്വന്തം ജീവൻ വകവയ്ക്കാതെ ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുവാനായി ധീരതയോടെ മുന്നോട്ടു വന്ന ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ (Ambulance driver) തമീം…