ഇന്ത്യയിൽ ഗൂഗിൾ പിക്സൽ 2 നവംബറിൽ ലഭ്യമാകും

ഗൂഗിളിന്റെ (Google) ഏറ്റവും പുതിയ രണ്ടു മോഡലുകളായ ഗൂഗിൾ പിക്സൽ 2 (Google Pixel 2), പിക്സൽ 2 എക്സ് എൽ (Pixel…