ഇസാഫ് ബാങ്ക് കൈനറ്റിക് ഗ്രീന്‍ എനര്‍ജിയുമായി ധാരണയായി

കൊച്ചി: ഇസാഫ് സ്മോള്‍ ഫിനാന്‍സ് ബാങ്ക് ( ESAF bank ) എക്കോഫ്രണ്ട്ലി ഇലക്ട്രിക് റിക്ഷകളുടെ ( E-Rickshaw ) നിര്‍മ്മാതാക്കളായ കൈനറ്റിക് ഗ്രീന്‍ എനര്‍ജി…