ബ്ലോക്ക് ചെയ്ന്‍ ഹാക്കത്തണ്‍: കെബിഎ സംഘത്തിന് പുരസ്കാരം

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഐടി ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ ഇന്ത്യന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ആന്‍ഡ് മാനേജ്മെന്‍റ്-കേരള ( IIITM-K ) യുടെ കീഴിലുള്ള…