ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധിയ്ക്ക് പരിഹാരവുമായി ഇന്ത്യൻ കൗമാരക്കാരി

ഒഹായോ: ഇന്ത്യൻ വംശജയായ ഒഹായോയിൽ നിന്നുള്ള ലാളിത്യ ആചാര്യ എന്ന 13 കാരിയുടെ പരീക്ഷണം വിജയകരമായി നടപ്പാക്കാനായാൽ ലോകസാമ്പത്തിക രംഗത്തെ അത് അപ്പാടെ…