ഗതാഗതത്തിലെ സാങ്കേതിക പുരോഗതി: സിസ്സ ടെക്നോളജി ഡേ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: നാഷണൽ ടെക്നോളജി ഡേ 2018 ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സെന്റർ ഫോർ ഇന്നോവേഷൻ ഇൻ സയൻസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ ( CISSA ),…