കാരണവന്മാർ അടുപ്പത്ത് തുപ്പുമ്പോൾ

”എല്ലാ മൃഗങ്ങളും തുല്യരാണ്.” ജോർജ്ജ് ഓർവെൽ എഴുതിയ ഡിസ്ടോപിയൻ നോവലായ അനിമൽ ഫാമിലെ ഈ വരികൾ ഓർക്കുന്നില്ലേ? ”എന്നാൽ ചില മൃഗങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ…