ഡയാലീസിസ് യൂണിറ്റിലെ അണുബാധ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തി ഉടന്‍ അണുവിമുക്തമാക്കി 

തിരുവനന്തപുരം.  മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ ഡയാലീസ് യൂണിറ്റില്‍ അണുബാധ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഉടന്‍ തന്നെ യൂണിറ്റിനെ  അണു വിമുക്തമാക്കിയതായി ആശുപത്രി അധികൃതര്‍…