മലിനീകരണം: യുപിയിൽ ഇരുന്നൂറിലധികം ഫാക്ടറികൾക്ക് വിലക്ക്

ഖാസിയാബാദ്: രൂക്ഷമായ മലിനീകരണത്തിന് (pollution) കാരണമായ 90 ഫാക്ടറികളുടെ ( factories ) പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തി വയ്ക്കുവാൻ ഉത്തർ പ്രദേശ് പൊലൂഷൻ കൺട്രോൾ…