ഊർജ്ജ കിരൺ 2018: തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ നാളെ ബോധവത്കരണ പരിപാടി

തിരുവനന്തപുരം: ഊർജ സംരക്ഷണ ബോധവത്കരണ പരിപാടിയായ ‘ഊർജ്ജ കിരൺ 2018’ ( Urja Kiran ) നാളെ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ നടക്കും. സെന്റർ ഫോർ ഇന്നോവേഷൻ…