ഊർജ്ജകിരൺ 2017-18: നാളെ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി

തിരുവനന്തപുരം: സെന്റർ ഫോർ ഇന്നൊവേഷൻസ് ഇൻ സയൻസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ആക്‌ഷനും ( CISSA ), എനർജി മാനേജ്‌മന്റ് സെന്റർ – കേരളയും, വെങ്ങാനൂർ…