​വാർത്തയിലും വീണയിലും ആനന്ദം; കുട്ടിസാറിന് 85ലും ചെറുപ്പം

അനുഭവ സമ്പന്നനായ പത്രപ്രവർത്തകൻ കെ പി കെ കുട്ടി [ K P K Kutty ] 85ന്റെ നിറവിലാണ്. ഇന്നലെ എൺപത്തിയഞ്ചാം…