സർവ്വം മലിനം

പനിയാണ് ചുറ്റിലും. നാടും നഗരവും പനിച്ചു വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങീട്ട് നാളേറെയായിരിക്കുണൂ. ഏതു ഡോക്ടറെ കണ്ടാലും പാരാസെറ്റമോൾ എന്ന ഒറ്റമൂലി നൽകി തടിതപ്പുകയാണ്. പനി…