കേരളത്തെ മികച്ച നിക്ഷേപസൗഹൃദ സംസ്ഥാനമാക്കും: മുഖ്യമന്ത്രി

കൊച്ചി: കേരളത്തിലെ വ്യവസായ മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാനുള്ള നടപടികളുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ. 1500 സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പുകള്‍ക്ക് (startups) ധനസഹായം നല്‍കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി (cm) പ്രഖ്യാപിച്ചു. നൂതനാശയങ്ങള്‍…