കെട്ട് കളിയാക്കിയ തായ് കുട്ടിക്ക് എട്ടിന്റെ പണി 

സോനം കപൂർ (sonam kapoor) അഭിനയിച്ച ‘ഡോളി കി ഡോളി’ (dolly ki doli) എന്ന ഹിന്ദിച്ചിത്രം ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആസിഫ് അലി ഖാൻ…