എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ എംബെഡഡ് പ്രോഗ്രാമർ

തിരുവനന്തപുരം: നാലാഞ്ചിറ സർവോദയ സെൻട്രൽ വിദ്യാലയയിലെ എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയായ താമരൈ നായകത്തെ ‘യങ്ങസ്റ്റ് എംബെഡഡ് പ്രോഗ്രാമറായി’ ( embedded programmer ) നെറ്റ്‌വർക്ക്സ്…