പാർട്ടി സമ്മേളനങ്ങൾ: സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഫയലുകൾ കുന്നുകൂടുന്നു

weekly cartoon,haku,manasa-vacha,January 11

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Comments

0 comments

organ donation, prisoners,kerala ,assembly,cabinet, rules and regulations, amendment, patient, food, medicines, transplantation, prisoner's organs, issue, organs, hospital, cabinet, kidney, treatment, hospitals,

അവയവദാനം: തടവുകാര്‍ക്ക് അനുമതി നൽകാൻ തീരുമാനം

UST Global ,IIBA ,promote ,Digital Business Transformation, International Institute of Business Analysis , association ,business analysis ,professionals,content partnership ,ideas , digital transformation ,artificial intelligence ,AI,robotic process automation ,RPA,blockchain, UST Global , won,Top Employers United States of America 2018 , Certification ,Top Employers Institute,USA, California, employees, IT,  UST Global,OpsHub ,partnership,  promote ,digital transformation ,integration platform ,UST , integration , migration solutions , Application Lifecycle Management ,ALM, strategic agreement,enterprises ,promote,collaborative,  efficient digital transformation,ecosystem

മികച്ച ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനത്തിന് യു എസ് ടി ഗ്ലോബൽ- ഓപ്സ്ഹബ് പങ്കാളിത്തം