കടുത്ത സമ്മർദം: റിസർവ്വ് ബാങ്ക് ഗവർണർ രാജിക്കൊരുങ്ങുന്നു

കടുത്ത സമ്മർദം: റിസർവ്വ് ബാങ്ക് ഗവർണർ രാജിക്കൊരുങ്ങുന്നു

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Comments

0 comments

ഐ.എഫ്.എഫ്.കെ: ഓണ്‍ലൈന്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആരംഭിച്ചു

3 ആശുപത്രികളുടെ വികസനത്തിന് 28.05 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി