ആപ്പിളിന്റെ സിരി രക്ഷിച്ചത് മൂന്ന് മനുഷ്യജീവനുകൾ

ഫ്ലോറിഡ: ആപ്പിളിന്റെ വെർച്വൽ അസിസ്റ്റന്റായ ‘സിരി’യുടെ സഹായത്താൽ ഫ്ലോറിഡയിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ മരണത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. മൂന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന 18 അടിയുള്ള…