ചായ സ്ത്രീശരീരത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നതെങ്ങനെ? പഠനഫലം പുറത്ത്

ചായയുടെ ( tea ) ഗുണങ്ങളെ പറ്റി ആർക്കുമില്ല സംശയം. നല്ല ചൂടുള്ള ഒരു കപ്പ് ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഉന്മേഷവും സംതൃപ്തിയും…