വായു മലിനീകരണം: യൂറോപ്പിൽ 5 ലക്ഷത്തിലധികം ജീവഹാനി

കോപ്പൻഹേഗൻ: വായുമലിനീകരണം (air pollution) മൂലം യൂറോപ്പിൽ (Europe) പ്രതിവർഷം അഞ്ചു ലക്ഷത്തിലേറെപ്പേർക്ക് ജീവഹാനി സംഭവിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. കോപ്പൻഹേഗൻ ആസ്ഥാനമായ യൂറോപ്യൻ പരിസ്ഥിതി…