നൂതന സവിശേഷതകളുമായി ഫെനിക്സിന്റെ മൂന്ന് പുതിയ സ്മാർട്ട് വാച്ചുകൾ

കാൻസാസ്: അമേരിക്കയിലെ പ്രമുഖ സാങ്കേതിക കമ്പനിയായ ഗാർമിൻ തങ്ങളുടെ ഫെനിക്സ് ശ്രേണിയിൽപ്പെട്ട പുതിയ മൂന്ന് സ്മാർട്ട് വാച്ചുകൾ ( smartwatches ) വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു….