കൃത്രിമബുദ്ധിയുള്ള ഗൂഗിൾ ക്ലിപ്‌സ് ക്യാമറ ഉടൻ വിപണിയിലെത്തുന്നു

പ്രിയപ്പെട്ട മുഹൂർത്തങ്ങൾ എന്നും ഓർത്തിരിക്കുന്നതിനായി അവയുടെ ചിത്രങ്ങളെടുത്ത്‌ നാം സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും അത് സാധ്യമാകുകയില്ല. എന്നാൽ ഇപ്പോഴിതാ ഗൂഗിൾ തങ്ങളുടെ…