ഡൊനട്ട് മാതൃകയിലൊരു നൂതനമായ ഡ്രോൺ; ക്ലിയോ ഡ്രോൺ തരംഗമാകുന്നു

മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത ശാസ്ത്രശാഖ അവനെക്കാൾ ഒരു പടി മുന്നിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് ഈ നൂറ്റാണ്ട് നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്നത്. ഏതൊരു ആവശ്യകതയ്ക്കും പുത്തൻ സാങ്കേതിക…