മികച്ച ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനത്തിന് യു എസ് ടി ഗ്ലോബൽ- ഓപ്സ്ഹബ് പങ്കാളിത്തം

തിരുവനന്തപുരം: സംരംഭങ്ങൾക്ക് വേഗതയേറിയതും, മികവുറ്റതുമായ ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനം സാധ്യമാക്കുന്നതിനായി യു എസ് ടി ( UST Global ) ഗ്ലോബലും, ആപ്ലിക്കേഷൻ ലൈഫ് സൈക്കിൾ…