മുംബൈ അണ്ടർ വാട്ടർ ഫെസ്റ്റിവൽ; ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി

മുംബൈ: ഇന്ത്യയുടെ വാണിജ്യ തലസ്ഥാനമായ മുംബൈയിൽ ആദ്യമായി നടക്കുന്ന അണ്ടർ വാട്ടർ ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി. മെയ് 6-7 തീയതികളിൽ മുംബൈ അണ്ടർ…