ഫോൺ ഉപയോഗം കുടുംബ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്നതെങ്ങനെ? പുതിയ പഠനഫലം പുറത്ത്

ഈ സാങ്കേതിക ലോകത്ത് ഫോണും കമ്പ്യൂട്ടറും ഇന്റർനെറ്റും ഒക്കെയാണ് മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങളെ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നത്. എത്ര അകലെയായാലും സാങ്കേതികതയുടെ മികവ് കൊണ്ട് മാത്രം ബന്ധങ്ങളുടെ…