ജലാശയങ്ങളില്‍ മാലിന്യം; ഇനി മൂന്നു വര്‍ഷം തടവും പിഴയും

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ ജലാശയങ്ങളില്‍ (kerala water bodies) മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുന്നവർക്കെതിരെ (waste dumping) കടുത്ത നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ അധികൃതർ തയ്യാറെടുക്കുന്നു. ജലാശയങ്ങളില്‍ മാലിന്യം…