രക്ഷകരായ പോലീസിന് കുഞ്ഞിന്റെ പുഞ്ചിരി സമ്മാനം

ഹൈദരാബാദ്: തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയവരിൽ നിന്ന് തന്നെ രക്ഷിച്ച് അമ്മയെ തിരികെ ഏൽപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ച ഹൈദരാബാദ് പോലീസിന് (Hyderabad police) സമ്മാനമായി പുഞ്ചിരി സമ്മാനിച്ച കുരുന്നു…