ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും ഫൈൻഡ് എക്സ് സ്മാർട്ട് ഫോണുമായി ഓപ്പോ

ചൈനയിലെ പ്രമുഖ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പനിയായ ഓപ്പോ ( Oppo ) തങ്ങളുടെ പുതിയ സ്മാർട്ട് ഫോണായ ഫൈൻഡ് എക്സ് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ…