മാലിന്യ സംസ്കരണം: അമിത തുക ഈടാക്കുന്നില്ലെന്ന് ഹരിത മിഷന്‍

തിരുവനന്തപുരം: മാലിന്യസംസ്കരണത്തിന് തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ അമിത തുക ഈടാക്കുന്നില്ലെന്ന് ഹരിത മിഷന്‍ (haritha mission). ഹരിത കേരളം മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമഗ്രശുചിത്വ മാലിന്യ…