രോഗകാരിയായി ഭക്ഷണങ്ങളുടെ ആവരണങ്ങളിലെ രാസവസ്തു

മിയാമി: രാസവസ്തുക്കളുടെ ഇടപെടലുകൾ മനുഷ്യരിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിവിധ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ആസ്‌ട്രേലിയയിൽ നിന്നുമുള്ള പുതിയ പഠനം. പ്രമേഹം , രക്തസമ്മർദ്ദം എന്നിവയിൽ തുടങ്ങി…